Academic Council    

DIRECTOR

Jiangxing WuCONMMITTEE

Zuoning Chen

You He

Xiaojun Ma


Changjun Jiang

Yixue Li

Gang Zeng


Min Fang

Huiming Zhang

Jian Meng


Xiaoyang Wang

Yangyong Zhu


SECRETARY

Yangyong Zhu

Xueming Si